top of page
EU program
Government programs: Image

ДЪРЖАВНИ ПРОГРАМИ

ВАЛИНОР ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19“, в рамките на оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

На 21.10.2021 г. между ВАЛИНОР ООД и Министерството на икономиката се подписа договор за безвъзмездна финансова помощ, което включва проект № BG16RFOP002-2.089-3242-C01 с наименование „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19“.

Общият бюджет на проекта е в размер на 50 000.00 лв., като 100% от средствата са безвъзмездна финансова помощ.  Безвъзмездната помощ по проекта се предоставя с финансов принос на ниски фонд за регионално развитие чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 на проекта е да осигури оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с действията от пандемията COVID-19. Очаквайте резултат от подкрепата по процедурата, която се изразява като ефект в прилагането на положително отношение към малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Срок на изпълнение: 3 месеца

Дата: 22.10.2021 г.Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от ниски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.089-3242-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. . за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19“.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  ВАЛИНОР ООД и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ е признат за официалното положение на Съюза и Управляващия орган.

Проект  № BG16RFOP002-2.089-3242-C01, ниски финансирани от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, финансирана от съюз чрез фонд за регионално развитие.

Government programs: Product
bottom of page